Polityka prywatności

Bardzo ważna jest dla nas prywatność odwiedzających naszą stronę internetową i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Proszę pamiętać, że zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie.

1. Niniejsza polityka oparta jest na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO jest ustawą, która chroni osoby fizyczne, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez różne podmioty, instytucje, organizacje. Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi danymi, które posiada organizacja.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Argus Jakub Mejer, ul. Stoczniowców 8, 84-230 Rumia. Dane do kontaktu oraz adres korespondencyjny: ul. gen. H. Dąbrowskiego 145, 84-230 Rumia, tel. +48 58 671 05 39, e-mail: info@argusjm.pl.

3. Państwa dane będą wykorzystywane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

4. Czas przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wynosił, nie dłużej niż jest to konieczne w zależności od podstawy prawnej:

 • trwania umowy,
 • wymagany przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe),
 • wykonywania obowiązków prawnych,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • do momentu wycofania przez Państwa zgody.

5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych ososbowych,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
Informujemy, iż niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu.
Mają również Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym momencie.

6. Inni odbiorcy Państwa danych:
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom powiązanych z realizacją Państwa zlecenia.

7. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@argusjm.pl lub telefonicznie +48 58 671 05 39.